Property

Property

De vastgoedmarkt is een markt als geen andere. Spier & Hazenberg is al vele decennia actief vanuit het centrum van Amsterdam.

Aandachtsgebieden

  • Reguliere praktijk (aan- en verkoop van registergoederen, opstellen koopcontracten, akten van levering en akten van verdeling)
  • Erfpacht (wijzigen erfpachtvoorwaarden, afkoop canon, overstap van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht)
  • Splitsen in appartementsrechten (splitsingsakten, wijzigingen splitsingen, update splitsingsreglement, ondersplitsingen)
  • Coöperatieve flatexploitatieverenigingen (overdracht lidmaatschapsrechten, ontbinding en (partiële)liquidatie coöperaties)
  • Beperkte rechten (vestiging erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen)

Overige registergoederen

  • Hypotheken (vestigen hypotheken, doorhalen hypotheken, oversluiten hypotheken, akten bijverband, ontslag mede-schuldenaarschap)
  • Woningcorporaties (splitsing complexen, uitpondingen, omzetting erfpachtvoorwaarden)
  • Nieuwbouw (koop-/aanneemovereenkomsten, uitgifte kavels, begeleiden ‘zelfbouw complexen’)